Nhà máy nước Xuân Phong – TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa

Địa điểm xây dựng: Nhà máy nước Võ Cạnh – TP. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Hình ảnh công trình